bs gniezno

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

Historia Banku

ROK 1871 TO POCZĄTEK
Wówczas w Gnieźnie powstała pierwsza polska Kasa Pożyczkowa dla Miasta i Okolicy, która jak wynika z historycznych relacji szybko rosła w siłę, stając się już na początku XX wieku, jedną z największych wśród banków ludowych w Wielkopolsce. Okres międzywojenny minionego wieku dla bankowości spółdzielczej to nie tylko okres rozwoju gospodarczego, ale także krzewienia wartości społeczno-patriotycznych, umacniania samorządu spółdzielczego i rozwoju spółdzielczych form gospodarowania.

Druga wojna światowa przerwała działalność spółdzielczą, a w systemie polityczno-społecznym ukształtowanym po wojnie, spółdzielczość podporządkowana została priorytetom państwa i założeniom gospodarki socjalistycznej. Do 1953 roku, bank pod ówczesną nazwą – Gminna Kasa Spółdzielcza – funkcjonował w strukturach Banku Rolnego, a później podlegał Narodowemu Bankowi Polskiemu. Obecną nazwę uchwalono w 1959 roku.

Przełomową datą w historii bankowej spółdzielczości, był rok 1975, w którym na mocy nowej ustawy o prawie bankowym funkcję centralnego związku banków spółdzielczych, przejął Bank Gospodarki Żywnościowej, pod szyldem którego Bank Spółdzielczy w Gnieźnie funkcjonował piętnaście lat. Był to okres wyczekiwania na samodzielność, którą mogła zapewnić zmiana ustroju polityczno-gospodarczego w kraju. Tak też się stało. Koncepcja centralnie zarządzanych związków spółdzielczych nie odpowiadała bowiem przyjętemu w Konstytucji nowemu modelowi gospodarczemu, opartemu na założeniach społecznej gospodarki rynkowej.
Lata dziewięćdziesiąte minionego wieku były szansą na odzyskanie dawnej świetności oraz rozwój niezależnych i samorządnych spółdzielni. Historia boleśnie jednak przypomina, że nie były to lata łatwe dla sektora spółdzielczego, który dźwigając spuściznę minionego okresu, został poddany trudnej próbie transformacji w warunkach gospodarki opartej na mechanizmach rynkowych.
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie nie czekał bezczynnie na wykrystalizowanie się sytuacji polityczno-gospodarczej i w 1990 roku wraz z grupą ponad 120 innych banków spółdzielczych, zainicjował proces budowania nowego sektora spółdzielczego, uczestnicząc w powołaniu banku regionalnego.

Proces ten przypominał wznoszenie nowych murów, które oparto jednak na starym ale trwałym fundamencie zbudowanym przed laty. Stworzenie nowych struktur sektora spółdzielczego i utworzenie w nich Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu, miało bowiem wesprzeć samodzielne banki spółdzielcze w dążeniu do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i profesjonalizmu. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych minionego wieku bank umocnił się kapitałowo, przyłączając sześć banków spółdzielczych działających w okolicznych gminach. Obecnie funkcjonują one jako jego oddziały. Aktualnie bank działa na terenie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, posiadając swoje placówki na terenie czterech powiatów: gnieźnieńskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego, poznańskiego oraz na terenie miasta Poznania. Ostatnie lata to okres niezwykle dynamiczny dla sektora bankowego, To także czas sprawdzenia odporności na skutki niesprzyjającej koniunktury gospodarczej. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie niejednokrotnie dowiódł jednak, że potrafi pokonywać trudności i zewnętrzne przeszkody, czerpiąc siłę z bogactwa tradycji i doświadczenia. Toteż nadal stawia na konkretną i czytelną wizję oraz skuteczne metody działania, które mają utrwalać wypracowane wartości i tworzyć stabilne perspektywy rozwoju banku na następne lata.

Misja Banku
Misją Banku Spółdzielczego w Gnieźnie jest świadczenie kompleksowych, nowoczesnych i profesjonalnych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku i społeczności lokalnej.

Realizując usługi finansowe, Bank dąży do zaspokajania potrzeb wszystkich Klientów, w tym rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku.

Wizja Banku
Wizją Banku Spółdzielczego w Gnieźnie jest bycie najważniejszym na rynku lokalnym dostawcą usług bankowych, przy zachowaniu wartości godnych przyjaznej instytucji finansowej.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

Ul. Dąbrówki 19, 62-200 Gniezno

tel: 61 424 08 20

fax 61 424 08 10